Algemene Voorwaarden

 Versie mei 2018

1. VOORWAARDEN

1.1.

De vennootschap SKWAREL NV met maatschappelijke zetel gevestigd te Sint-Michielswarande 30C, 1040 Etterbeek (België), ingeschreven bij de K.B.O. onder het nr. 0849.854.711. (hierna « SKWAREL » genoemd), beheert en exploiteert de website [https://www.skwarel.com/] en zijn subdomeinen [waaronder de gerelateerde applicatie https://app.skwarel.com], [ « Skwarel » genoemd] (hierna samen de “Site” genoemd), dewelke bestaan uit een platform / applicatie van boekhoudkundige communicatie, samengesteld uit verschillende tools, teneinde de uitwisseling van informatie tussen de professionele boekhouders (hierna de “Boekhouders”) en hun klanten, professionelen en KMO’s (hierna de “Klanten” genoemd) te vergemakkelijken.

1.2

De Site biedt de geabonneerde Boekhouders onder andere de mogelijkheid de regels en boekhoudkundige rekeningen te controleren en na te kijken en hierover met hun Klanten te communiceren. Hun Klanten krijgen de volgende mogelijkheden: toegang tot financiële dashboards, bestanden doorsturen naar hun Boekhouder en toegang tot een berichtenfunctie. Het geheel van die functionaliteiten (zie https://www.skwarel.com) zijn slechts toegankelijk voor Boekhouders en Klanten die zich hebben ingeschreven als leden van de Site (hierna: de “Leden”). Het geheel van betrekkingen tussen SKWAREL en de Boekhouder, met name het aanbieden van en de toegang tot het platform en alle andere diensten door SKWAREL aangeboden ( opleiding, onderhoud, etc.) (hierna : de “Diensten” ), evenals het geheel van diensten die door de Boekhouder worden aangeboden in het kader van het platform (zoals boekhouding, monitoring, dossiermanagement, enz.) worden geregeld door de huidige contractuele algemene voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”).

1.3

Elke dienst of uitkering is eveneens onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van de Site. Eventuele specifieke contractuele voorwaarden zijn van toepassing wanneer deze, indien van toepassing, door SKWAREL aan de boekhouder zullen worden verleend. Indien niet, of in geval van tegenspraak, zullen de bijzondere contractuele voorwaarden voorrang genieten boven huidige Voorwaarden.

1.4

Het geheel van rechten en plichten tot stand gebracht tussen de Boekhouder-Lid en SKWAREL (hierna samen de “Partijen” ) over de Diensten worden hierna samen de “ Overeenkomst” genoemd.

2. AFDWINGBAARHEID

Deze huidige algemene Voorwaarden van SKWAREL worden in hun geheel als begrepen en aanvaard geacht door de Boekhouder en de Klant door de inschrijving als Lid van de Site (of door hun handtekening op een document dat ernaar refereert), alsook in het geval van gebrek aan schriftelijk bezwaar binnen de acht (8) dagen na de ontvangst van het eerste document die de partijen daarvan in kennis stelt. Bovendien doet het Lid afstand van diens eigen algemene verkoopsvoorwaarden of enige andere documenten die hij zou kunnen doen gelden in de relatie met de site. Ten slotte kunnen deze Voorwaarden niet worden betwist in het geval van toekomstige commerciële betrekkingen tussen de Partijen.

3. VERPLICHTINGEN VAN SKWAREL – DIENSTEN

3.1. Ondersteuning en onderhoud

SKWAREL verbindt zich ertoe een ondersteunende Dienst aan de Leden te leveren die nodig is voor de toegang en gebruik van de Site, die het recht van de raadpleging van de online documentatie inhoudt (op volgend adres: help.skwarel.com) en de mogelijkheid om 24u / 24u vragen te stellen op het volgende e-mailadres: support@skwarel.com (of via de webapplicatie) binnen het kader van de technische dienst op afstand. In het geval van een vraag tot interventie verbindt SKWAREL zich ertoe om snel te reageren en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het probleem met betrekking tot het gebruik van de Site (en / of applicatie) op te lossen. Indien nodig, begrijpt men onder ‘Diensten van onderhoud’ het geheel van Diensten die het preventief onderhoud van het platform (controle, technische instellingen), correctief onderhoud (ondersteuning in geval van storingen) en verdere onderhoud (installatie van updates en nieuwe versies) omvatten, volgens de contractuele voorwaarden en volgens de gemeenschappelijke vooraf overeengekomen prijsafspraken tussen de Partijen.

 

De Diensten omvatten in geen geval de diensten met betrekking tot systeemconfiguraties en de configuratie van hardware en netwerken, hulp in boekhoudsoftware of enige andere vorm van hulp op het terrein, het toevoegen van nieuwe functies die de Boekhouder specifiek zou aanvragen, herstellen en ophalen van bestanden van welke aard dan ook om redenen die geen verband hebben met het gebruik van de Site (en / of webapplicatie), of ondersteuning voor problemen met de Internetverbinding.

3.2. Toegankelijkheid en beschikbaarheid

SKWAREL stelt alles in het werk om een optimale beschikbaarheid en toegang tot de Site (en / of webapplicatie) te garanderen, zonder echter een absolute toegang in alle omstandigheid tot de Site (en / of de webapplicatie) te garanderen. SKWAREL kan (tijdelijk) de toegang of het gebruik tot de site (en / of webapplicatie) beperken zonder voorafgaande kennisgeving, op voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor onderhoud of aanpassingen / verbeteringen van één of meerdere Diensten, zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding. SKWAREL zal er wel alles aan doen om de niet-toegangelijkheid tot een minimum te beperken en in de mate van het mogelijke het Lid hiervan op voorhand op de hoogte te stellen.

3.3. Advies en opleiding

De Boekhouder is de enige eigenaar van de persoonlijke de gegevens, onder andere de persoonlijke gegevens, die door de Service worden verwerkt. In overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, voorafgaand aan elk gebruik van de Dienst en tijdens de duur van de Overeenkomst, garandeert de Boekhouder dat hij de persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier heeft verzameld en verwerkt en dit voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden. Met zijn kwaliteit van onderaannemer van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Boekhouder verbindt SKWAREL zich ertoe (i) om dergelijke gegevens niet te verwerken anders dan onder de voorwaarden van de Overeenkomst en (ii) geen verdere verwerking van deze persoonlijke gegevens uit te voeren die niet in het contact wordt voorzien, behalve op de voorafgaande schriftelijke verzoek van de Boekhouder. Als onderdeel van de uitvoering van de Dienst verbindt SKWAREL zich ook om te voldoen aan de wetgeving die van toepassing is met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, in overeenstemming met het Privacybeleid (beschikbaar op de volgende link: https://www.skwarel.com/nl/privacy/ )

In het algemeen zet SKWAREL zich in een optimaal en maximaal beveiligingsniveau in het kader van de Diensten te verzekeren. Voor het overige is SKWAREL niet verantwoordelijk voor de hosting van de site, die een derde partij is. Alle beveiligingsinformatie is toegankelijk via het gedeelte ‘Beveiliging’ van de site op de volgende link: https://www.skwarel.com/nl/veiligheid

3.4. Advies en opleiding

Onder de voorwaarden die op voorhand werden vastgelegd door de Partijen, kan SKWAREL Diensten van algemeen advies (advies en bijstand) met betrekking tot het gebruik van de Site (en / of webapplicatie) leveren zoals opleidingen op afstand, met uitzondering van alle andere specifieke opleidingen (advies of strategisch plan, enz.).

3.5. Anderen

Buiten de bovengenoemde Diensten, moet elk andere dienst / activiteit die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst werd bepaald, eerst schriftelijk verzocht worden door het Lid en zal deze worden onderworpen aan de contractuele voorwaarden die door onderling overleg tussen de Partijen is overeengekomen.

4. KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

4.1

Het Lid verklaart dat hij beroep doet op SKWAREL en de Site uitsluitend gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en op eigen risico. In het algemeen, en in zijn hoedanigheid als technisch tussenpersoon, is SKWAREL niet aansprakelijk voor verlies, ongeval of schade, van welke aard dan ook (direct of indirect, materieel of immaterieel) als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst en / of het gebruik van de Site, met name als gevolg van de acties / diensten / procedures / documenten en boekhouding die slechts een indicatieve en informatieve waarde hebben en de verantwoordelijkheid zijn van de boekhouding. SKWAREL kan in het bijzonder niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van mogelijke problemen van het Lid na de aanvaarding van de Overeenkomst of in het kader van de uitvoering ervan, hierin begrepen de schade voortvloeiend uit de fout van een aangestelde of een fout van een derde. In geen geval kan SKWAREL aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals, doch niet exclusief, het verlies van gegevens, hardware en software of schade op vlak van tijd, financiële of commerciële schade, winstderving, verhoogde overheadkosten, enz.

4.2

Om geldig te zijn, moeten eventuele klachten van het Lid met betrekking tot de Site per e-mail naar het volgende adres worden doorgestuurd: info@skwarel.com binnen de acht (8) kalenderdagen na het kennisname van het feit die aanleiding geeft tot de klacht. Het ontbreken van een betwisting volgens de bovenstaande regels leidt tot een onvoorwaardelijke aanvaarding door het Lid van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot klachten en, de facto, het definitief afstand doen van elke klacht.

4.3

Onder voorbehoud van het feit dat elke Dienst van de Boekhouder eerst door SKWAREL zou worden gevalideerd op het moment van registratie als Lid van de Site met het oog op een controle van de overeenstemming met huidige Voorwaarden, valt de activiteit van de boekhouder onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Het naleven van de boekhoudkundige en deontologische normen, de timing en de termijnen voor diensten, met name wat betreft officiële procedures en boekhoudkundige vereisten (indiening van belastingaangiften van allerlei aard, balansen, klantenlijsten, enz.) is een voorwaarde voor de goede uitvoering van de Overeenkomst en de uitvoering van de diensten. SWAREL kan om geen enkele reden aansprakelijk worden gesteld, ook niet vanwege vertragingen of overschrijding van officiële deadlines.

5. ABONNEMENTEN EN KOSTEN – BETALINGSVOORWAARDEN

5.1

SKWAREL biedt de Leden verschillende soorten “all inclusive” abonnementen aan , die flexibel zijn op basis van de gekozen opties (Klantenaccess / Analyse van dossiers / Dossiers / CODA-sorteerders). De verschillende opties zijn op elk moment te bekijken op de Site (zie : https://www.skwarel.com/nl/tarieven/). Het geheel van de voorwaarden en tarieven van toepassing op elk abonnement zijn beschreven op de Site en zijn onderworpen aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site en aan speciale voorwaarden indien deze van toepassing zijn, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van deze voorwaarden. Andere bijkomende kosten kunnen worden toegevoegd, in dat geval zullen de Leden hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Tarieven zijn onderhevig aan verandering als gevolg van updates, ontwikkelingen en toekomstige functies van de Site, die zelf onderworpen zijn aan de prijs die op voorhand door SKWAREL aan het Lid werden gecommuniceerd.

5.2

De tarieven met betrekking tot de Site worden louter informatief opgesteld, onder andere op basis van informatie doorgegeven door de Boekhouder. Elke wijziging in deze informatie zou tot een prijsherziening kunnen leiden. In het algemeen komen de vermelde prijzen overeen met de geldende prijsstelsels op de dag van het aanbod, BTW en andere belastingen inbegrepen. Een stijging van de BTW of een nieuw opgelegde belasting tussen het tijdstip van aanvaarding van de Overeenkomst en de uitvoering ervan zullen worden gedragen door het Lid.

5.3

Tarieven en kosten van SKWAREL, zoals deze met betrekking tot abonnementen, worden gefactureerd op een maandelijkse basis en zijn onmiddellijk te betalen, tenzij er specifieke deadlines zijn die in de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk worden bepaald. De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties is van toepassing in geval van wanbetaling (geheel of gedeeltelijk) van de Boekhouder.

5.4

Wanneer het Boekhouder-Lid niet aan de verplichtingen voldoet of in geval van wanbetaling zal SKWAREL de huidige Overeenkomst kunnen opschorten, zonder dat er een beëindiging van de overeenkomst uit voortvloeit.

6. GARANTIES

6.1

De boekhouder vrijwaart SKWAREL voor elk beroep of klacht van derde partijen met betrekking tot materialen, werken, documenten, informatie of elementen van elk type doorgegeven in het kader van de Overeenkomst die noodzakelijk zijn voor het verrichten van Diensten. Het garandeert SKWAREL ook uitdrukkelijk van een goed gebruik van de site en van een correcte uitvoering van de prestaties, met name de naleving van al zijn verplichtingen, onder andere diegenen die in artikel 9 hierboven worden beschreven.

6.2

In het kader van het verlenen van de toegang door de “Beheerder” aan de Boekhouder, garandeert deze laatste aan SKWAREL dat hij over volledige rechtsbevoegdheid beschikt en meerbepaald over een vertegenwoordigingsbevoegdheid en de bevoegdheid tot ondertekenen in naam van het bedrijf. De relatie tussen SKWAREL en de Boekhouder is er een tussen rechtspersonen, met uitsluiting van elke natuurlijke persoon die later toegang krijgt tot de site.

7. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

7.1

Onverminderd artikel 4, en de bijzondere overeenkomsten kan de overeenkomst indien nodig, schriftelijk worden beëindigd door het sturen van een e-mail naar het volgende adres: info@skwarel.com. Dit kan in volgende gevallen en volgens volgende modaliteiten :

 

Onmiddellijk, in geval van van handelen te kwader trouw, ernstige fout of geweld bij één van de Partijen ;

 

Bij wezenlijke of herhaalde ernstige inbreuk bij de uitvoering door één van de Partijen (hierna ” in gebreke blijvende Partij”) dat een verdere samenwerking onmogelijk maakt of, in het geval dat de fout gecorrigeerd kan worden, indien deze niet gecorrigeerd werd of nog aanwezig is vijftien (15) dagen na ontvangst van een schriftelijke (brief / e-mail) waarmee de niet-nakoming is opgegeven en waar de in gebreke blijvende Partij gevraagd wordt deze te corrigeren of deze niet-nakoming stop te zetten. Zal worden beschouwd als een wezenlijke schending van het overeenkomst: het niet betalen van facturen in overeenstemming met artikel 5; een ernstige schending van een verplichting uit hoofde van artikel 9; of een schending van een van de verplichtingen krachtens de artikelen 10 tot 12 van deze voorwaarden;

 

Onmiddellijk in geval van een kredietgebeurtenis (wanbetaling, vroegtijdige opeisbaarheid van krediet, faillissement, … ) van één van de Partijen

7.2

In geval van opzegtermijn verbindt de Boekhouder zich ertoe te blijven werken te goeder trouw tot het einde van het contract en na beëindiging daarvan alle openstaande facturen volledig en zonder uitstel te betalen en alle verplichtingen van de overeenkomst te respecteren en volledig uit te voeren. SKWAREL verbindt zich ertoe een toegang / minimumdienst van de Site te garanderen nog voor de definitieve verwijdering van het account. Aan het einde van de overeenkomst zal elke partij alle materialen en informatie in zijn bezit aan het ander partij restitueren.

7.3

In het geval van misbruik van een Lid of het niet nakomen van zijn verplichtingen in het kader van het platform (ongepast gedrag of ongepaste opmerkingen, schending van regels of van huidige Voorwaarden, het niet respecteren van andere gebruikers van het platform, enz.) behoudt SKWAREL zich het recht om de uitvoering van de Overeenkomst en de toegang van het Lid tot de Site op te schorten en / of het Lid definitief uit te sluiten, en als gevolg daarvan de Overeenkomst te beëindigen en de account af te sluiten.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, blijft SKWAREL eigenaar van alle intellectuele rechten die voortvloeiend uit de Diensten, de diensten op eventuele geleverde producten daar inbegrepen. De Site en het geheel van componenten (inclusief handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, video’s, teksten, enz.), en elk document, bijsluiter, methodologie en elke informaticacode daarmee betrekking hebbende zijn de exclusieve eigendom van SKWAREL. Deze worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKWAREL. De Boekhouder kan geen rechten doen gelden op computerprogramma’s en databases die worden gebruikt door SKWAREL in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst. Ervan uitgaande dat een aantal items, documenten of werken van welke aard dan ook ter beschikking worden gesteld door SKWAREL aan de Boekhouder, blijven deze eigendom van SKWAREL en mogen deze niet worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKWAREL.

9. VERPLICHTINGEN VAN DE BOEKHOUDER – UITVOERINGSBEPALINGEN

9.1

De Boekhouder verbindt zich ertoe alle materiaal en documentatie die nuttig en / of noodzakelijk is voor het verrichten van Diensten, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, ter beschikking te stellen van SKWAREL, onder andere door tijdig en op een duidelijke manier het geheel van de informatie en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, door te sturen. met inbegrip van de tijdige rapportage en het duidelijk doorgeven van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de Diensten. SKWAREL is bijgevolg bevoegd om alle gegevens van de Boekhouder in het kader van de Overeenkomst te raadplegen. De boekhouder behoudt het eigendom van de inhoud (gegevens, informatie, enz.) die host, SKWAREL verbindt zich ertoe dergelijke inhoud niet te gebruiken anders dan voor het uitvoeren van de Diensten. Alle documenten en materialen die eventueel ter beschikking van de Boekhouder worden gesteld zijn en blijven zijn volledige eigendom en moeten op zijn eerste verzoek aan hem worden teruggegeven.

9.2

Voorafgaand aan de totstandkoming van het Contract verklaart de Boekhouder dat hij alle regelgevende en administratieve procedures heeft volbracht die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn activiteit, in het bijzonder de procedures met betrekking tot de naleving van de boekhoudkundige deontologie. Hij verklaart in het bijzonder dat hij alle nodige maatregelen en voorzorgsmaatregelen heeft genomen met betrekking tot de gegevens van de Klanten en de nodige verzekeringen heeft afgesloten. In geval van schade of ongeval, wordt elke Boekhouder verantwoordelijk geacht voor zijn tussenkomst; met uitsluiting van enige aansprakelijkheid bij SKWAREL.

 

De Boekhouder verklaart alle wettelijke en administratieve stappen die nodig zijn voor de uitoefening van zijn activiteit te hebben genomen, vooral wat betreft alle verplichtingen die van toepassing zijn op de boekhoudkundige deontologie. Hij verklaart in het bijzonder alle noodzakelijke maatregelen en voorzorgen te hebben genomen met betrekking tot de gegevens van de Klanten en de nodige verzekeringen te hebben afgesloten. De Boekhouder verklaart vooral een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en te voldoen aan zijn verplichtingen op vlak van betaling van de verzekeringspremies, alvorens elke dienst of uitvoering van de Overeenkomst. In geval van schade of ongeval wordt elke boekhouder als verantwoordelijke van zijn interventie beschouwd; met uitzondering van elke verantwoordelijkheid van SKWAREL. Bovendien kan SKWAREL op elk gegeven moment aanspraak maken op de verzekeringspolis die de Boekhouder heeft afgesloten.

9.3

Als abonnee verbindt de Boekhouder zich ertoe om de Overeenkomst uit te voeren en de dienst met de nodige zorg en toewijding te gebruiken en in overeenstemming met de regels van de kunst. Hij is nooit toegestaan zijn abonnement over te dragen of toewijzen aan derden, dit geldt ook voor de rechten die voortvloeien uit de Overeenkomst. Op elk moment, is hij verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn abonnement, zijn account en zijn wachtwoord.

10. VERTROUWELIJKHEID

De partijen behandelen alle informatie die werd doorgegeven voor doeleinden ter uitvoering van de Overeenkomst op vertrouwelijke wijze, met uitzondering van de informatie die de partijen openbaar hebben gemaakt of die gewoon toegankelijk is voor het publiek.
Elk van hen zal geen vertrouwelijke informatie in verband met de activiteiten van de Partijen, hun bedrijfsstrategie, hun businessplannen, klanten of geassocieerde bedrijven, waarvan hij op de hoogte werd gebracht tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, meedelen aan derden, niet doorgeven of gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst of na afloop ervan en na de periode van samenwerking tussen de Partijen .

11. DIVERSE BEPALINGEN

11.1

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of strijdig is met een dwingende bepaling of van openbare orde zal deze tegenstrijdigheid of ongeldigheid geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, evenmin voor de Overeenkomst in zijn geheel. In dit geval verbindt SKWAREL zich ertoe alles in het werk te stellen om de ongeldige bepaling of diegene die in strijd zou zijn met een dwingende bepaling of van openbare orde te vervangen met een gelijkwaardige geldige bepaling die, met oog op de economische, juridische en commerciële beperkingen, dezelfde doelstellingen als de bepaling die nietig of in strijd is met een dwingende bepaling of openbare orde werd verklaard, te bereiken.

11.2

De niet-uitoefening van een recht uit de huidige voorwaarden of het toelaten van een inbreuk of een schending van een van de bepalingen van deze Overeenkomst kan op geen enkele manier beschouwd worden als het definitief afstand doen van het uitoefenen van dat recht of beroep dat er uit voortvloeit.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Deze huidige Overeenkomst worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst. Elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst zal eerst en voor zover mogelijk in der minne geregeld worden.