Privacy Charter

1. Algemene waarschuwing

SKWAREL respecteert de persoonlijke levenssfeer van zijn Gebruikers overeenkomstig met artikel 3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

SKWAREL behandelt de gegevens met een persoonlijk karakter die doorgegeven worden conform met de geldige wetgeving, en voornamelijk met de wet van 8 december 1992 met betrekking het privéleven en het Reglement (EU) n°2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (‘GDPR’).

 

De toegang tot de Site en Applicatie veronderstelt het integraal en zonder voorbehoud aanvaarden van deze Privacy Charter (hierna « Charter » genoemd), alsook van haar Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

Het lid erkent kennis te hebben genomen van de informatie hieronder en staat SKWAREL toe de gegevens met een persoonlijk karakter die klant communiceert in het kader van het gebruik van de Site en/of de Applicatie conform tot wat hieronder meegedeeld is te behandelen.

 

SKWAREL behoudt zich het recht voor het wijzigen en vervolledigen van het Charter op elk gegeven moment op voorwaarde dat de Leden op voorhand schriftelijk op de hoogte hebben gebracht.

 

Het huidige Privacy Charter is geldig voor alle pagina’s gehost op de Applicatie en de Site en voor alle opnames van deze Applicatie of Site. Het geldt niet voor de pagina’s gehost door derden waar SKWAREL naar zou kunnen verwijzen en waar de politiek van vertrouwelijkheid zou kunnen verschillen. SKWAREL kan bijgevolg niet als verantwoordelijke worden gehouden voor eventuele verwerking van gegevens op deze sites van derden.

2. Verantwoordelijke van de verwerking

Voor de toegang tot de Site en de Applicatie te krijgen is het communiceren van gegevens met een persoonlijk karakter zoals de naam, voornaam, postadres, e-mailadres, enz. nodig.

 

De verantwoordelijke voor het verwerken van deze gegevens is het bedrijf SKWAREL NV met hoofdkantoor op de Sint Michielswarande 30C in 1040 Etterbeek (België), ingeschreven bij de K.B.O. onder n° 0849.854.711. Elke vraag of opmerking omtrent het verwerken van deze gegevens kan verstuurd worden op volgend adres : dpo@skwarel.com.

 

SKWAREL zet zich in om alles in het werk te stellen om de veiligheid en het beschermen van de vertrouwelijke gegevens van de Leden met een persoonlijk karakter te garanderen. Dit om onder andere te voorkomen dat ze zouden worden verdraaid, beschadigd of meegedeeld tot een onbevoegde derde.

 

SKWAREL zet zich in om door elke technische verrichter de meest strikte vertrouwelijkheid en veiligheid te garanderen in het proces van het verwerken, stockeren en opslaan van de persoonlijke gegevens van het Lid, conform tot de regels van de kunst en in het strikt respecteren van de toepasselijke wetgeving onder andere door middel van enkel beroep te doen op leveranciers die gecertifieerd of gegarandeerd conform zijn op de algemene verordening over gegevensbescherming (GDPR).

 

Op dit voorbehoud en voor het overige draagt SKWAREL geen enkele verantwoordelijk voor de gegevens die gehost zijn bij venootschappen of derden waar het op beroep heeft gedaan, zoals bvb. Amazon Services, Mongo DB Cloud Manager, of de tools « Mixpanel » en « Intercom » ; deze aan hun eigen algemene voorwaarden en beleid inzake vertrouwelijkheid blijven gebonden. Het geheel van de externe leveranciers is terug te vinden op de Site via volgende link : ………………

3. Verzamelde informatie

3.1. Gegevens die worden doorgegeven aan SKWAREL door de actieve interventie van het Lid

Door de formulieren hiervoor bestemd in te vullen bij de inschrijving als Lid, of een ingeschreven laat het Lid SKWAREL toe volgende gegevens op te te slaan en op te bergen voor de doeleinden die vermeld zijn bij punt 4 :

 

 • – De indentificatiegegevens, zoals de gebruikersnaam, wachtwoord, naam en voornaam, gender, e-mailadres, geboortedatum en informatie van het fysiek contact ;
  – De gegevens nodig voor het executeren van de Dienst en die zijn verkregen vanuit het boekhoudsoftware :
  o de boekingen voor elk boekjaar
  o het saldo van de boekhoudrekeningen voor elk boekjaar
  o de lijst met de historiek voor klanten en leveranciers
  o elk document (PDF-formaat of andere) in bijlage van de boekingen ;
  – informatie met betrekking tot facturatie ;
  – de communicatie meegedeeld door middel van de Site en de Applicatie, zoals de berichten die naar de Leden worden verstuurd ;
  – de communicaties gericht naar SKWAREL
  – extra informatie dat SKWAREL aan het Lid vraagt om zich te identificeren, of als SKWAREL het Lid verdenkt één of meer bepalingen van huidige Charter te schenden ;
  – alle andere informatie bewust doorgegeven door het Lid aan SKWAREL voor een bepaalde doel.

3.2. Gegevens die automatisch worden doorgegeven aan SKWAREL bij het raadplegen van de Applicatie of de Site

3.2.1. De « cookies »

Met als doel het surfen te vergemakkelijken op de Applicatie en de Site alsook het technisch beheer te optimaliseren, kan de Applicatie of Site gebruik maken van « cookies ».

 

Een « cookie » is een klein bestand met informatie die opgeslagen word door een website op de computer of een applicatie op de smartphone van de Lid. De « cookie » kan worden opgehaald tijdens een latere bezoek aan dezelfde applicatie of site. De « cookie » kan niet gelezen worden door een andere site dan diegene die het heeft aangemaakt. De Site gebruikt de « cookie » voor doeleinden van goede administratie van de Site, onder andere voor de navigatievoorkeuren van de Lid of om informatie met betrekking tot de geraadpleegde pagina’s en de uren en data van raadplegingen.

 

De meeste « cookies » functioneren enkel de tijd van een sessie of bezoek. Het is eveneens mogelijk voor de Lid zijn browser zo in te stellen dat hij zal worden op de hoogte gesteld bij elke aanmaak van een « cookie » of door het opslaan te voorkomen, op individuele wijze of niet. Het deactiveren van de cookies zou ervoor kunnen zorgen dat sommige gedeeltes van de Site of Applicatie moeilijker te bereiken of helemaal niet te bereiken zijn.

 

Behoudens voorafgaande toestemming van de Lid, kunnen de Applicatie of Site ook het gebruik van cookies van derden toestaan, zoals deze die hieronder worden beschreven.

3.2.2. De informatie opgeslagen op de geraadpleegde servers

Wanner de Lid toegang krijgt tot de Applicatie of de Site, slaan de geraadpleegde servers automatisch sommige gegevens die niet publiek zichtbaar worden gemaakt op de Applicatie of Site, zoals het type domein die de Lid gebruikt om zich te verbinden op Internet, het IP adres die wordt verleend tot de Lid (tijdens de verbinding), de datum en uur van de toegang tot de Applicatie en de Site en andere gegevens gerelateerd met de communicatie, de bezochte pagina’s, de type browser die werd gebruikt, het platform en/of het gebruikte besturingssysteem, de zoekmachine alsook de sleutelwoorden die gebruikt werden om de Applicatie of Site terug te vinden, …

 

Er worden nochtans geen nominatieve gegevens opgeslaan die het zouden moglijk maken het Lid te herkennen op basis van deze opgeslagen gegevens. Die informatie wordt enkel bijgehouden voor doeleinden van statistiek en verbetering van de Applicatie of de Site.

 

Wanneer het Lid zich inlogt, zullen de geraadpleegde servers ook automatsich de volgende gegevens opslaan die zichtbaar worden gemaakt op de Applicatie en de Site door de Leden :
– gebruikersnaam, naam en voornaam, e-mailadres en telefoonnummer van het Lid ;
– data en uren van verbinding van het Lid ;
– de informatie met betrekking tot de activiteiten van het Lid op de Applicatie of de Site en de beoordeling en mening die hij heeft doorgegeven conform met de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
– de andere informatie doorgegeven door het Lid en voor welk hij geïnformeerd wordt dat het wordt gepubliceerd op de Applicatie en de Site.

 

Deze gegevens in verband met de activiteiten van het Lid op de Applicatie en Site worden publiek zichtbaar gemaakt om de interactie tussen de Leden te favoriseren en vergemakkelijken.

4. Doel van de verwerking

4.1. Algemene verwerkingen

Onverminderd van wat er werd verduidelijkt op punt 3.2. met betrekking tot de gegevens die automatisch worden doorgegeven, haalt de Site (of de Applicatie) de persoonlijke gegevens op van de Leden, houdt het ze deze bij en gebruikt deze voor volgende doeleinden :

 

– om de contractuele relatie met de Lid te verrichten, deze aan te maken en uit te voeren ;
– om de diensten, het content of de reclame van SKWAREL te analyseren, aan te passen en te verbeteren ;
– om de Lid de gelegenheid te geven e-mails te verkrijgen bettreffende de organisatie van het executeren van de Dienst ;
– om de vragen van Diensten komende van de Gebruikers te behandelen ;
– voor de beschikbaarstelling en gebruik van de Applicatie en Site ;
– om de vragen voor informatie te beantwoorden ;
– om de andere Leden toe te laten hun activiteiten te volgen op de Applicatie of de Site en met hen uit te wisselen in het kader van de functies aangeboden door de Applicatie of de Site ;
– om hen op de hoogte te brengen van de evoluties van de Applicatie of de Site en haar functionaliteiten ;
– om in contact te komen met deze en het kader van de werking van de Applicatie of de Site ;
– voor alle andere doeleinden waarvoor de Lid uitdrukkelijk heeft toegestemd.

4.2. Communicatie tot derden

De persoonlijke gegevens, in de limieten van de bepalingen van het huidig artikel zijn niet bestemd om doorgegeven te worden aan andere derden dan :

 

– De tools waar SKWAREL uitdrukkelijk beroep op doet ;
– De andere Leden ;
– De personen wiens interventie noodzakelijk is voor doeleinden van goede uitvoering van het contact of om één van de doelen die in de huidige Charter zijn vernoemd uit te werken. ;
– De bevoegde openbare autoriteiten wanneer de wet het beveelt.

4.3. Overgang naar een land die geen lidstaat is van de Europese Unie

SKWAREL brengt enkel gegevens over naar een land die geen lidstaat is van de Europese Unie wanneer het land een passend niveau van bescherming biedt inzake de wetgeving bescherming van de persoonlijke levenssfeer of in de limieten van toegestaan door deze, bijvoorbeeld door de beveiliging van de gegevens te verzekeren door passende contractuele regelingen.

4.4. Direct Marketing

SKWAREL beschouwt de persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven aan derden in conditions andere dan dezen gespecifieerd door huidige Charter of in conditions waar de wet het verplicht. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing voor producten of diensten andere dan diegene waar de lid al heeft souscrit, in het geval dat de Lid er niet voordien op een expliciete manier er voor heeft consenti op een expliciete manier door de cochant les cases prévues cet effet (« opt-in »)

 

Wanneer het Lid zijn consentement heeft gegeven voor het gebruiken van deze informatie voor doeleinden van marketing direct, heeft hij nog steeds het recht om zich op elk gegeven moment, gratis en op aanvraag, te opposer voor een dergelijk gebruik. Daarvoor hoeft de Lid enkel zijn vraag te communiceren op volgend adres : info@skwarel.com

5. Veiligheid

Om een optimale en maximale veiligheid te garanderen, heeft SKWAREL behulp tot beveilidgde services die beantwoorden aan hoge standaarden van veiligheid door onder andere het protocol « HTTPS » te gebruiken. Alle accounts van de Leden zijn hierdoor beschermd door een cryptering, en tant que veilidheidssysteem gebruikt voor de interne en externe connecties, opdat alle gegevens niet kunnen worden verstuurd of verkregen op een manier van leesbare tekst.

 

SKWAREL heeft onder andere veilighdeidsbeleid ingevoerd opdat de servers die de persoonlijke gegevens hebergen in de mate van het mogelijke het volgende niet mogelijk maken :

– De toegang tot of het onbevoegd wijzigen van deze gegevens ;
– het inadequaat gebruik of het vrijgeven van deze gegevens ;
– het illegaal vernietigen of het accidentelle verliezen van deze gegevens.

 

Het detail van het geheel aan mesures applicables door SKWAREL op vlak van veiligheid is beschikbaar op de site onder het Rubrique « Veiligheid » (op volgende link : https://www.skwarel.com/veiligheid/).
De werknemers van SKWAREL die toegang krijgen tot deze gegevens, zijn soumis op een stricte obligation van vertrouwelijkheid ten opzichte van deze.

 

SKWAREL kan weliswaar nooit als verantwoordelijke worden gesteld in geval van het détournement van deze gegevens door een derde en dépit van het aangenomen veiligheidsbeleid.

 

De infractions tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatieke systemen en de gegevens die worden gestockeerd, behandeld of transmises door dezez systemen, door het een poging van één van deze infractions te doen, worden bestraft met een gevangenisstraf gaande van drie maand tot vijf jaar en van een geldboeten van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of enkel één van deze straffen.

6. Bewaringstermijn

SKWAREL behoudt normaal gesproken de persoonlijke gegevens van zijn Leden gedurende de periode die nodig is voor de registratie als Lid en voor de duur van de registratie. SKWAREL kan ook persoonlijke gegevens bewaren over het uitgeschreven Leden, inclusief de berichtenuitwisseling of hulpverzoeken naar SKWAREL gericht, om eventuele vragen of klachten die na het uitschrijven zouden opkomen te kunnen beantwoorden en om conform te zijn met de huidige wetgeving, namelijk op fiscaal vlak, het bewaren van informatie met betrekking tot de verichtte betalingen.

7. Rechten van de betrokken persoon

Door het respecteren van het principe van doorzichtigheid en algemene informatie zet SKWAREL zich in opdat geen enkele informatie zou worden opgehaald zonder dat het Lid er van op de hoogte zou zijn.

 

Het Lid kan op elk gegeven moment toegang krijgen tot zijn persoonlijke gegevens en kan deze wijzigen op de Applicatie moyennant l’utulisation van zijn wachtwoord en zijn gebruikersnaam. Hij kan alsook een kopie van zijn gegevens vragen in een duidelijk en leesbaar formaat in het kader van droit à la portabilité.

 

Het Lid kan gratis vragen om zijn gegevens te laten wijzigen en le cas échéant vragen om alle persoonlijke gegevens te verwijderen van de database van SKWAREL, met uitzondering van de gegevens die SKWAREL wettelijk zou moeten bijhouden, door middel van een schriftelijk verzoek te sturen samen met een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort, naar volgend adres: dpo@skwarel.com (of op het adres SKWAREL – Sint Michielswarande 30C in 1040 Brussel). SKWAREL zal dan het nodige doen opdat we die vraag kunnen beantwoorden binnen de kortste keren.

 

Voor meer inlichtingen over het huidige Charter en om de inhoud van de opgeslagen persoonlijke gegevens te kennen kan iedereen een vraag sturen naar SKWAREL via volgende e-mailadres : dpo@skwarel.com.

8. Nota met betrekking tot minderjarigen

Mensen jonger dan 18 jaar en de mensen die niet over een pleine capacité juridique beschikken, worden niet toegelaten de Applicatie of de Site te gebruiken en kunnen hun persoonlijke gegevens niet communiceren aan SKWAREL.