Algemene Gebruikersovereenkomst

Versie mei 2018

Artikel 1 – Informatie over SKWAREL

1.1 Uitgever van de Site

De website https://www.skwarel.com/ (hierna de « Site » genoemd) en de applicatie https://app.skwarel.com (hierna de « Applicatie » genoemd), genoemd « Skwarel », zijn gestuurd en uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de vennootschap SKWAREL NV (hierna « SKWAREL » genoemd), met maatschappelijke zetel gevestigd te Sint-Michielswarande 30C in 1040 Etterbeek (België), ingeschreven bij de K.B.O. onder het n° 0849.854.711.

 

Elke vraag of klacht gerelateerd met de Site en de Applicatie of over de huidige algemene gebruikersovereenkomst (hierna « Gebruikersovereenkomst genoemd mag gericht zijn naar SKWAREL op het hierboven vermelde adres of aan volgende e-mailadres : info@skwarel.com (of op het nummer : +32 2 880 82 66).

1.2 Aanvaarding

De toegang en het gebruik van de Site/de Applicatie zijn ondergeschikt aan deze Voorwaarden, aan de Privacycharter, aan de Algemene Verkoopvoorwaarden alsook aan de toepasselijke wetten en reglementen. Ten gevolge daarvan impliceren de toegang en het gebruik van de Site/de Applicatie de integrale aanvaarding zonder enig voorbehoud door de internetgebruiker van deze Voorwaarden, het Privacycharter, en de Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

Onverminderd de Algemene Verkoopvoorwaarden, regelen huidige Voorwaarden alsook de Privacycharter exclusief de relatie tussen elke gebruiker van de Site en/of de Applicatie (hierna “Gebruiker” genoemd) en SKWAREL dat gerelateerd is aan het gebruik van de Site of de Applicatie. Ze vervangen alle andere algemene voorwaarden, documenten of overeenkomsten tussen de partijen.

 

De Algemene Voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op elk moment op volgende link : https://www.skwarel.com/nl/AGO.

1.3 Wijziging

SKWAREL behoudt zich op elk moment het recht voor tot wijziging en update, zonder voorafgaande kennisgeving, van deze Voorwaarden, van de toegang tot de Site, de Applicatie en de inhoud ervan. Het geheel van deze wijzigingen dringt zich op aan de Gebruikers bij elke toegang tot de Applicatie of Site. SKWAREL raadt aan deze regelmatig te raadplegen.

 

SKWAREL behoudt zich het recht om de toegang tot de Site of Applicatie op te schorten of te stoppen. In dat geval zal het een bericht publiceren op de Site, de Applicatie of zal het een elektronisch bericht sturen naar de gebruiker.

1.4 Taalversies

In geval van verschillen tussen de verschillende taalversies van deze Voorwaarden, de Algemene Verkoopvoorwaarden en de Privacycharter, zal de versie in het frans gelden.

Artikel 2 – Toegang tot de Applicatie/Site en aan de functionaliteiten – verplichtingen verband houdende met het gebruik

De site is gratis en vrij te raadplegen. De Applicatie moet eerst worden gedownload voor ze geraadpleegd kan worden.

 

Het geheel van de functionaliteiten “Gebruiker” van de Site (voor de Boekhouders en hun klanten) zijn beschikbaar op volgende link : https://www.skwarel.com/nl/functionaliteiten-boekhoudkantoor/ . De effectieve toegang tot de functionaliteiten van de Site en de Applicatie is gereserveerd voor de Leden en vereist een gratis voorafgaande inschrijving door het formulier hiervoor voorzien op de Site en de Applicatie.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de wetten, reglementen en gedragscodes die van toepassing zijn, te respecteren en zich vooral te onthouden van :

 

 • het publiceren, sturen of actualiseren van valse of misleidende, obscene, racistische of xenofobe, beledigende, illegale, misleidende, een inbreuk op iemands privacy vormende, aanvallende, schadelijke, beledigende, bedreigende, intimiderende, lasterlijke, een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht vormende inhoud of communicaties, of zulk een inhoud aanmoedigen of er deel van uitmaken ;
 • het opvragen van persoonlijke gegevens van andere gebruikers of het doorgeven van e-mailadressen aan SKWAREL of aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de betrokken personen ;
 • het openbaar maken of ter beschikking stellen aan derden van gebruikersnaam, wachtwoord, pincode of soortgelijke informatie voor andere doeleinden dan de identificatie op de Applicatie of de Site ;
 • het publiceren of doorsturen van contant dat de rechten van een derde op een of andere manier schaadt of benadeeld of het versturen van content met betrekking tot derden zonder  hun voorafgaande toestemming ;
 • het publiceren of doorsturen van inhoud dat leidt naar illegale websites of websites met ongepaste inhoud ;
 • het gebruiken van de Site of de Applicatie voor marketingdoeleinden, inclusief voor prospectie, colportage, reclame, of het verkopen van producten of diensten of het gebruiken van de Site of de Applicatie voor het verzenden van ongewenste, ongevraagde, piramidale of voor een soortgelijk procedure of frauduleuze post ;
 • elke actie dat als effect zou kunnen hebben de goede werking van de Applicatie of Site te verstoren, waaronder, doch niet exclusief, het gebruik maken van virussen, aanval-software of massamailing ;
 • het trachten onbevoegde toegang tot een deel van de Applicatie of Site of apparatuur die wordt gebruikt voor de werking van de Applicatie of de Site, te verschaffen ;
 • het gebruik maken van de Applicatie of de Site om een andere gebruiker lastig te vallen of te pogen contact op te nemen met een gebruiker dat niet meer wenst gecontacteerd te worden ;
 • het gebruik maken van een valse naam, pseudoniem, of beroep te doen op de identiteit van een andere persoon of entiteit ;
 • de Applicatie of Site gebruiken met andere doeleinden dan degene die in huidige Gebruiksovereenkomsten worden voorzien.

 

SKWAREL kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overtreding van de Gebruiksovereenkomsten, voorwaarden of wetten door de gebruiker. De Gebruiker vrijwaart SKWAREL voor iedere actie, klacht of bezwaar van derden (overheidsinstanties inbegrepen) met betrekking tot zijn gebruik van de Applicatie of Site.

 

Bij het niet respecteren van de bovenstaande regels stelt de Gebruiker zich bloot voor burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties, zoals deze voorzien door de volgende bepalingen:

 

 • het Boek VI van het Economisch Wetboek betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming alsook het Boek XII van het Economisch Wetboek betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, die onder andere het verzenden van ongevraagde berichten op elektronische wijze bestraft met een boete van 250 tot 50.000 euro, en
 • de artikelen 210bis, 504-quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 28 november 2000 betreffende computercriminaliteit, die voorzien in :
 • een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en een geldboete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro of slechts één van die straffen in geval van vervalsing of informaticafraude of pogingen om een van deze feiten te plegen ;
 • een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of slechts één van deze straffen in geval van inbreuk op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die zijn opgeslagen, verwerkt of verzonden door deze systemen, of een poging om deze feiten te plegen.

 

Bovendien kan de toegang tot de Site en/of de Applicatie geschorst worden voor elke Gebruiker die deze Voorwaarden overtreedt.

 

Gebruikers zijn ook verplicht om SKWAREL onverwijld en schriftelijk op de hoogte te brengen als hij zich bewust is van ongewenst gedrag in verband met de Applicatie, de Site of diensten, of de verspreiding van illegale, onjuiste, beledigende of onfatsoenlijke inhoud of van het schenden van een van hun rechten of de rechten van derden. Het emailadres info@skwarel.com moet gebruikt worden om een ongepaste of verdachte inhoud of gedrag te melden.

Artikel 3 – Downloaden en inschrijving

3.1 Downloaden

Vooraleer zich in te schrijven en om de Applicatie te gebruiken, volgt de Gebruiker volgende link https://app.skwarel.com om de applicatie te downloaden.

3.2 Inschrijving

De Gebruiker is een persoon of rechtspersoon. Hij heeft recht op één account en moet zich eerst inschrijven via de Applicatie of de Site om Lid te worden.

 

Registratie is beperkt tot gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn en over een volledige rechtsbevoegdheid genieten. Als de gebruiker zich in een rechtsgebied bevindt waarin het gebruik van de Applicatie / Website of de mogelijkheid overeenkomsten te sluiten beperkt wordt op grond van leeftijd, moeten deze leeftijdsgrenzen worden gerespecteerd.

 

SKWAREL behoudt zich het recht voor om op elk moment een identiteitsbewijs en bewijs van rechtsbevoegdheid op te vragen voor een gebruiker dat zich wenst te registreren. Als de gebruiker een rechtspersoon is moet hij kunnen bewijzen dat hij bevoegd is ten opzichte van huidige Voorwaarden.

 

Na het indienen van het inschrijvingsformulier op de Site of Applicatie, ontvangt de gebruiker op het e-mailadres dat in het formulier werd vermeld een ontvangstbewijs waarop zijn gebruikersnaam en wachtwoord worden vermeld. De inschrijving wordt als afgerond beschouwd wanneer de Gebruiker zijn vraag van inschrijving heeft bevestigd door te klikken op de hyperlink in de ontvangstbericht gestuurd door SKWAREL. De Gebruiker kan zich vervolgens op de Applicatie of Site identificeren door zijn gebruikersnaam en vertrouwelijke wachtwoord in te voeren in de hiervoor voorziene velden.

 

De inschrijving als Gebruiker resulteert in de registratie van de gegevens in de database van van SKWAREL en het creëren van een openbaar profiel. De gegevens die op dat moment worden verzameld worden behandeld in overeenstemming met de huidige toepasselijke wetgeving, namelijk de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) n°2016/679 van 27 april 2016 (algemene verordening gegevensbescherming) (GDPR) , zoals beschreven in het Privacy Charter (de laatste is beschikbaar op de volgende link: http://www.skwarel.com/privacy ).

 

De Gebruiker garandeert dat de verstrekte informatie juist, actueel en volledig is.

De Gebruiker kan te allen tijde vragen om zijn inschrijving te verwijderen. Zijn Profiel en informatie zal zal desgevallend zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Artikel 4 – Verplichtingen en verantwoordelijkheden

De Gebruiker stemt ermee in om de Site en Applicatie alleen te gebruiken voor het beoogde doel, met uitsluiting van elk ander doel. De gebruiker is verplicht om ervoor te zorgen dat alle verstrekte informatie juist en up-to-date zijn.

 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de toegang tot hun account. In dit opzicht moet de gebruiker ervoor zorgen dat geen andere persoon toegang zal hebben tot de Applicatie of Site met gebruik van zijn wachtwoord. In het geval de gebruiker zich bewust is van een andere toegang tot de site met zijn wachtwoord, brengt hij SKWAREL meteen op de hoogte door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@skwarel.com.

 

De gebruiker is volledig en alleen verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot zijn rekening en SKWAREL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en verlies van informatie die de gebruiker heeft geleden als gevolg van het gebruiken van zijn wachtwoord door anderen, zelfs zonder medeweten van de gebruiker.

 

Bovendien gaat de gebruiker akkoord met het zich informeren over het juiste advies en de commentaren om te voorkomen dat het nadelige gevolgen zou hebben voor het evaluatiesysteem dat SKWAREL heeft geïmplementeerd.

 

Gebruikers hebben geen contact tussen elkaar en werken in ieder geval niet samen buiten de Site of de Applicatie. De boekhoudkundige diensten van elke aard behoren exclusief aan SKWAREL toe.

Artikel 5 – Inhoud online gebracht door de Gebruiker

De Gebruiker krijgt de mogelijkheid content online op de Applicatie en de Site te plaatsen (notities, kennisgeving, documenten en andere teksten) (hierna de “Inhoud”)

 

SKWAREL garandeert niet dat de informatie op de Applicatie of de Site volledig, juist, adequaat en betrouwbaar zijn of dat deze in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of ze de rechten van anderen niet schenden. SKWAREL wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid over de inhoud dat door gebruikers op de Applicatie of Site geplaatst werd, af.

 

De Gebruiker erkent dat enkel hij verantwoordelijk is voor de Inhoud die hij online plaatst alsook voor de gevolgen van het openbaar maken. De Gebruiker verklaart en garandeert dat het over alle nodige goedkeuringen beschikt die noodzakelijk zijn voor het online posten van de Inhoud en de verspreiding ervan. De gebruiker verbindt zich daarom toe om geen Inhoud te communiceren, te uploaden, of te tonen waar derden auteursrechteigenaar over zijn (waaronder het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en beeldrechten, onder andere wat foto’s betreft), tenzij hij voorafgaand uitdrukkelijke toestemming van die derden heeft verkregen.

 

De Gebruiker vrijwaart SKWAREL voor elke vordering of klacht van derden (inclusief overheden) met betrekking tot dergelijke inhoud.

 

SKWAREL kan niet aansprakelijk worden gesteld als de smartphone of webbrowser niet compatibel is met de Applicatie of als de gedownloade versie van de Applicatie inadequaat is voor de smartphone.

 

SKWAREL kan de Inhoud controleren en behoudt zich het recht om Inhoud die de Voorwaarden schendt of waarvoor ze een klacht zou hebben ontvangen te verwijderen. SKWAREL kan dit recht te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving uitoefenen.

 

SKWAREL behoudt zich het recht om de inschrijving van een lid te annuleren of op te schorten op elk gegeven moment van de registratie in aanwezigheid van aanwijzingen die op de aanwezigheid van een inbreuk op het toepasselijk recht, deze Voorwaarden of op rechten van derden wijzen of als het statuut van de Gebruiker in kwestie schade toebrengt of zou kunnen toebrengen aan de belangen van SKWAREL of van andere gebruikers.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

6.1

De Applicatie, de Site en zijn componenten (handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s, muziek, tekst, etc.) zijn het eigendom van SKWAREL of haar partners. Ze worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en naburige rechten, rechten van merken, enz.) en mogen dus niet gereproduceerd, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKWAREL of, zo nodig, van de houder van de eigendomsrechten op risico van een inbreuk op het auteursrecht en / of van tekeningen en modellen en / of merken te vormen, wat bestraft wordt met een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en een geldboete van 100 tot 100.000 euro of één van die straffen.

6.2

SKWAREL verleent hierbij aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor een onbepaalde duur en die te allen tijde kan geschorst worden, zonder opgave van redenen, om toegang te krijgen tot de inhoud van de Applicatie of Site en het voor doeleinden van weergave weergeven en downloaden ervan. Gebruikers kunnen een kopie van de inhoud die wordt weergegeven op de Applicatie of de Site printen voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij de inhoud van de Applicatie en de Site niet zou wijzigen en dat hij alle oorspronkelijke merktekens van de Applicatie of Site blijft vermelden. De gebruiker verbindt zich er toe de technische middelen voor beveiliging van de documenten en multimedia-elementen niet te omzeilen. Het reproduceren daarvan is daarom enkel en alleen toegestaan voor strikt persoonlijke doeleinden in de zin van het artikel 5 van de XI.190 van het Wetboek van economisch recht.

6.3

Elk gebruik van de Applicatie of Site en de onderdelen die niet onder dit artikel vallen is ten strengste verboden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid voor het gebruik van de Site

7.1. Toegankelijkheid en werking van de Site

SKWAREL zal in de mate van mogelijk toekijken dat de Applicatie en de Site geüpdated zijn en voor een normaal aantal gebruikers toegankelijk blijven. SKWAREL zal echter geen garantie bieden dat de functies van de Applicatie en de Site ononderbroken beschikbaar of foutloos zullen zijn en dat de fouten verbeterd zullen worden of dat de Applicatie, de Site en de server die hen ter beschikking stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. SKWAREL behoudt bovendien op elk gewenst moment het recht alle of een deel van de Applicatie of de site op te schorten of te staken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

SKWAREL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies en / of schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zijn van een opschorting, onderbreking, (technische) verstoring , vertraging, moeilijke toegankelijkheid en / of beëindiging van de toegang tot het geheel van de Applicatie en Site of een deel ervan, of van virussen of andere schadelijke elementen op de Applicatie of Site.

 

Als de gebruiker de aanwezigheid van een virus of andere schadelijke elementen op de Applicatie of de Site vaststelt, wordt hij verzocht om SKWAREL op de hoogte te brengen op volgend adres : info@skwarel.com opdat de nodige maatregelen kunnen worden genomen. SKWAREL adviseert in ieder geval alle gebruikers om firewalls, een anti-virus en andere noodzakelijke beschermende software op hun computer te installeren om schade te voorkomen.

7.2. Gebruik van de Applicatie en de Site

De Gebruiker gebruikt de Applicatie en de Site op eigen risico. De Applicatie, de Site en hun componenten en alle informatie, software, installaties, diensten die ermee gepaard gaan worden afgeleverd afhankelijk van de beschikbaarheid, zonder enige vorm van garantie (expliciet of impliciet) en binnen de toepasselijke wetgeving.

 

SKWAREL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade (direct, indirect, materiëel of immateriëel) als gevolg van het gebruik van de Applicatie, de Site en de onderdelen ervan, of het onvermogen om de Applicatie en de Site te gebruiken .

7.3. Links naar en op andere sites

Hyperlinks naar andere websites kunnen worden weergegeven op de Applicatie of Site. Sommige websites kunnen ook een link naar de Applicatie of Site weergeven. Deze sites van derden worden niet gecontroleerd door SKWAREL, die bijgevolg geen verantwoordelijkheid draagt voor hun werking, de inhoud en het gebruik ervan uit. Tenzij uitdrukkelijk vermeld door SKWAREL op de Applicatie of Site, staat het bestaan van deze links niet gelijk met een goedkeuring van SKWAREL over deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, of kan men niet uitgaan van een verbondenheid of een partnerschap met de beheerders van deze sites.

Artikel 8 – Geldigheid van de modelcontractbepalingen

8.1

De onthouding van SKWAREL om op een specifiek tijdstip beroep te doen op een bepaling van de Voorwaarden kan niet worden opgevat als een afstand te willen nemen van haar rechten op gronde van haar rechten later doen gelden eronder.

8.2

De ongeldigheid, achterhaaldheid of onuitvoerbaarheid van alle of van een deel van de voorafgaande bepalingen, of van degene die volgen, zullen de Voorwaarden niet ongeldig maken. De bepaling dat gedeeltelijk of volledig ongeldig, achterhaald of onuitvoerbaar wordt beschouwd zal als ongeschreven worden beschouwd. SKWAREL verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, die functie zal kunnen vervangen.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

 

Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden.